NASA's Fermi Satellite Celebrates 10 Years of Discoveries